กิจกรรมในเดือน มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  1 - 10

  การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565

  1 - 10 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  15

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์(0,ร,มส.,มผ.)

  15 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  16 - 17

  ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

  16 - 17 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  16

  ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

  16 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  20

  ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

  20 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  21 - 23

  ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

  21 - 23 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  24

  ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565 และประกาศรายชื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565

  24 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  27

  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2/2565

  27 มีนาคม 2023

 • มี.ค.

  31

  นักเรียนรับแบบรายงานผลการเรียน

  31 มีนาคม 2023

image
image
image
image

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนคว้ารางชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ณ วัดพระงาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค ครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางชัฏชฎา ไทยกลาง และ นางสาวทิพย์สุดา ชูบุญส่ง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 โครงการห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎับัติการ “จัดทำแฟ้มสมผลงาน e-portfolio สู่ระบบ TCAS ” ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และกลุ่มสนใจ จำนวน 50 คน

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร การประกวดวาดภาพดิจิทัลในหัวข้อ “ลดพลังงาน ลดโลกร้อน”

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง นำนักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 "ค่ายเติมคุณธรรมให้ชีวิต" ณ วัดพระงาม

image

ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

และเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566

image

นโยบายและแนวทาง

การดำเนินงานโรงอาหาร

อ่อนหวานในสถานศึกษา

image
ประกาศเรียกสำรองโคตา

สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

image

ประกาศเรียกสำรองโคตาเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 
สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่

image
image

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังผู้ขนะการเสนอราคาเช่าโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ TOR ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามที่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มาตรการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน

image

2,878
จำนวนนักเรียน

image

78
จำนวนห้องเรียน

image

142
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร