กิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2023

 • มิ.ย. - ก.ค.

  1 - 2

  ค่ายโครงงาน ม.5/2-4,10

  1 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2023

 • มิ.ย.

  1

  วันอาสาฬหบูชา

  1 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  5

  วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบรมราชินี/วันวิสาขบูชา

  5 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  8

  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

  8 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  16

  ซ้อมใหญ่ กิจกรรมกีฬาสี

  16 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  18

  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

  18 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  20

  รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนจาก สพม.ตรัง กระบี่

  20 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  23

  ห้องเรียนพันธมิตร Pre-Engineering (เตรียมวิศวะฯ) ม.4/11 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแรงบันดาลใจ ณ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. วิทขาเขตหาดใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ

  23 มิถุนายน 2023

 • มิ.ย.

  26 - 30

  นำเสนอโครงงานจบ ม.3 และ ม.6 (SMTE)

  26 - 30 มิถุนายน 2023

image
image
image
image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2 ปี 2566 และพิธีมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่น โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 จาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด อันดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศ

นางประภา บุญขัน ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดย พลเอกโกศล ประทุมชาติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะพื้นฐานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียน (Inspiration For SMTE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 66 คน โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม

image

เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโรงอาหารอ่อนหวานในสถานศึกษา

image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เลขานุการ

จากเงินนอกงบประมาณปี 2566

image
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ดูรายละเอียดได้ที่นี่

image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

จากเงินนอกงบประมาณปี 2566

image
image

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ระกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน 5 ชั้น 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
                                        ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศ TOR ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน

มาตรการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

image

2,920
จำนวนนักเรียน

image

84
จำนวนห้องเรียน

image

142
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร