กิจกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2024

 • ม.ค. - ก.พ.

  28 - 14

  จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร นักเรียนปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

  28 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2024

 • ม.ค. - ก.พ.

  29 - 3

  การแข่งขันทักษะภาษาจีนภายในโรงเรียน

  29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  2

  ประกวดโครงงานคุณธรรมรอบคัดเลือก

  2 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  3 - 4

  กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2568 - 2570

  3 - 4 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  10

  กิจกรรม SPA got talent

  10 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  10 - 14

  รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

  10 - 14 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  11

  สอบ O – NET ม.3

  11 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  16

  ประกวดโครงงานคุณธรรมรอบตัดสิน

  16 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  18

  สอบคัดเลือก นักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

  18 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  19

  ครูส่งผลการเรียนซ้ำ ณ ห้องวิชาการ (ภายใน 19 ก.พ. 67)

  19 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  24 - 25

  สอบ O – NET ม.6 (รอบที่ 1 และ 2)

  24 - 25 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  26

  วันหยุดชดเชย มาฆบูชา

  26 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ.

  26

  สอบคัดเลือก นักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

  26 กุมภาพันธ์ 2024

 • ก.พ. - มี.ค.

  27 - 1

  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2024

 • ก.พ.

  29

  ประกาศการสอบเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  29 กุมภาพันธ์ 2024

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการคิด ขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการถ่ายทำคลิปวิดิโอกลยุทธ์ การสอนเพื่อเผยแพร่เป็นต้นแบบแก่ครูทั่วประเทศ

image

เรื่องนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโรงอาหารอ่อนหวานในสถานศึกษา

image

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูผู้ช่วย(ครูปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพ)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

image

ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย(ครูปฏิบัติการสอนวิชาการงานอาชีพ)

จากเงินนอกงบประมาณปี 2567

คลิกเพื่อดูได้ละเอียดได้ที่นี่ 

image
ประกาศโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา)
image
image

ประกาศราคา / จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซ์้อจอ Interactive LED Smart Blackboard
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                           
                                                        สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาชนิดพ่นหมึกสีแบบมัลติฟังก์ชั่น ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องเรียนอาคาร 5 ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ระกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอาคารเรียน 5 ชั้น 8
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
                                        ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศ TOR ซื้อหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดหน้าที่และมารยาทชาวพุทธ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน

มาตรการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

image

2,903
จำนวนนักเรียน

image

84
จำนวนห้องเรียน

image

199
จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้